Партньори

Координатор на проекта е Фондация „Право и Интернет“. Фондация „Право и Интернет“ е българска неправителствена организация – научно-изследователски център, който подкрепя и осъществява собствени научни изследвания, програми и проекти в областта на правните, технологичните, икономическите и социалните въпроси, свързани с бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии както в публичния, така и в частния сектор. Фондацията съществува от 2001 г. и оттогава дейностите на организацията са насочени към обмен на знания, опит и добри практики за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с фокус върху:

  • Правни анализи и етични прегледи в процеса на разработване и прилагане на политики по отношение на общата национална законодателна рамка и практика на съдебната власт, държавните учреждения, органите на местното самоуправление и местната администрация;
  • Насърчаване на иновациите чрез създаване на научно-изследователски и професионални мрежи, които подпомагат развитието на ново поколение от висококвалифицирани експерти, обучени да се справят с различни аспекти на съвременните глобални предизвикателства;
  • Популяризиране и насърчаване на идеята за развитие на справедливи, мирни и приобщаващи общества.

 

Българската търговско-промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на Република България. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес средите.

 

Декстро Рисърч е българска софтуерна компания, предоставяща технологични решения както за съдебната система, така и за институции, предоставящи възможности за алтернативно разрешаване на  спорове.