Медиация

Въпросът, който всеки човек би си задал, когато чуе „медиация“ е защо да избере нея пред съда или арбитража. Най-краткият отговор би се открил в следното мото: „Медиацията не търси виновни, търси общия интерес и взаимното благо“.

Медиацията е доброволна и гъвкава процедура за алтернативно решаване на спорове, която се случва в условията на пълна конфиденциалност. Медиаторът е неутрално лице, което участва в процедурата с цел да подпомогне страните по даден спор за по-добра и по-продуктивна комуникация. Неговата роля се изразява в това да насочи страните към изглаждане на различията и намирането на общо решение на проблема, което да е в интерес и на двете спорещи страни.

Някои от предимствата на медиацията като алтернативно средство за решаване на спорове:

  • Медиацията е доброволна и свободна. Всяка една от страните е свободна да реши да се включи или не в процедура по медиация. Самият медиатор не взема решения. Той не определя коя от страните носи отговорност или вина, не предлага готови решения на страните. Идеята е спорещите сами да стигнат до решение, което да отговаря на интересите им, като всяка страна да определи за себе си кое от представените предложения е приемливо и кое не. В същото време, всеки един от участниците в процедура по медиация има възможност към всеки един момент временно да спре и/или изцяло да преустанови участието си в  медиационния процес.  Ако процедурата завърши с медиационно споразумение, то то е абсолютно отражение на проведените дискусии и постигнатото съгласие.
  • Процедурата по медиация се провежда в условията на пълна конфиденциалност и доверие. Независимо дали стартирането на процедурата е резултат от желанието на страните да разрешат текущ спор или страните са насочени към нея от съда, медиацията предоставя възможност за индивидуализиран подход към проблема. Медиаторът подкрепя и двете страни за постигането на най-доброто решение, осигурявайки сигурност и взаимно уважение.
  • Основен белег на процедурата по медиация е нейната гъвкавост, която позволява адаптиране на подхода към конкретните особености на даден спор. Това дава отлична възможност на всяка от страните да прецени своите права и задължения и да ги постави в контекста на текущите си дейности, конкретни нужди и интереси. Едно от основните предимства на медиацията е, че дава възможност на страните да видят и насрещната гледна точка към предмета на спора, да установят по кои факти няма спор, да идентифицират стъпките към изглаждане на съществуващия конфликт и да предприемат конкретни стъпки към преуреждане на отношенията.
  • Основен белег на медиацията е поверителността. Тук е важно да се отбележи че веднъж инициирана процедурата по медиация, нито страните, нито медиаторът имат право да разкриват информация относно същността на процедурата или направените твърдения в нейните рамки. Това може да се случи само и единствено ако е налице постигнато съгласие между страните за разкриване на информация пред трети лица.
  • В рамките на процедура по медиация, всяка една от страните има право да бъде придружавана от адвокат или друг консултант, който да оказва подкрепа и помощ. В същото време, всяка една от страните има възможността да поиска от медиатора временно да спре процедурата по медиация или да отложи медиационната сесия, за да се консултира с професионалист по свой избор.
  • В рамките на процедурата по медиация, участниците в нея могат заедно да разгледат спора, за да се опитат да намерят решение, което удовлетворява и двете страни. Това несъмнено подобрява комуникацията между страните, позволява им в сътрудничество да открият решение на спора, както и да избегнат пренасянето на спора в съдебната система. Понякога пък именно съдът насочва две спорещи страни към процедура по медиация. В такъв случай, налице е възможност съдът да придаде изпълнителна сила на медиационното споразумение, стига то да отговаря на утвърдения морал и добрите нрави.
  • Ако все пак страните не успеят да стигнат до споразумение, те могат да предявят своите претенции пред съда. Тук е важно да се отбележи, че давност не тече по време на провеждането на процедура по медиация.
  • Друго предимство на медиацията е нейната бързина и ефикасност. На първо място, медиацията се провежда във време и място удобни както за участници, така и за медиатора. Веднъж постигнали съгласие за иницииране на процедура по медиация, манифестирано със сключването на споразумение за медиация, страните сами избират кога да започне самата процедура. Тя може да трае от няколко дни до няколко месеца в зависимост от обстоятелствата, естеството на спора и желанието на страните.
  • Не на последно място, процедурата по медиация е икономична. Това е така, защото се развива бързо и ефикасно, съответно не изисква направата на прекомерни разходи и спестява ценно време. Обикновено на медиатора се плаща на час, по установена тарифа, като разходите се поделят поравно между страните.

 


 

Някои полезни ресурси:

Европейски кодекс за поведение за медиатори